Ressurser

Vi har tilgang til en stor verktøykasse og et nettverk med mange ressurser. Noen av dem er nevnt nedenfor. Ta kontakt med en av oss i Lister Nyskaping for å få mer info om dette kan være noe for din bedrift.

Samarbeidsavtaler med aktører på Agder

Mechatronic Innovation Lab

Eid av UiA og NORCE, er Mechatronic Innovation Lab (MIL) et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL holder til på campus UIA, Grimstad, og tilbyr tilgang til teknologier, kompetanse, forbindelse mellom industri, akademia og eksterne partnere fra et brett teknologisk nettverk.

Gjennom samarbeidsavtale med Lister Nyskaping samarbeider vi om aktiviteter rettet mot næringslivet innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologikvalifisering, teknologidemonstrasjoner og annet arbeid det er relevant og gunstig å samarbeide om.

Etablerersenter Vest-Agder

Etablerersenter Vest-Agder (EVA-senteret) sitt tilbud er rettet mot alle som planlegger og/eller er i ferd med å etablere ny virksomhet.
Tilbudet omfatter blant annet individuell rådgivning, kurstilbud som for eksempel etablererkurs for gründere og andre fag- og spesialkurs.

Gjennom vår samarbeidsavtale er Lister Nyskaping deres forlengede arm her i Lister. Personer som ønsker rådgivning og kurs trenger nå ikke å dra til Kristiansand for å delta, men få tilsvarende tilbud i Lister. Vi utfører rådgivningen på oppdrag fra EVA-senteret, og EVA-senteret bistår oss med kurstilbud rettet mot gründere og gründerbedrifter.

Virkemiddelapparatet

Norsk Katapult

I kraft av SIVA sitt næringshageprogram kan Lister Nyskaping hjelpe din bedrift på veien frem til et katapult-prosjekt. Norsk Katapult består av ulike flerbruksssentre rundt i Norge, der SIVA i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, gir bedrifter tilgang til topp fasiliteter og den beste kompetansen. Future Materials i Grimstad er ett eksempel på et slikt kompetansesenter.

I disse sentrene kan bedrifter teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Dette gjøres for å lette innovasjonsprosessen i bedrifter og gjøre veien fra idè til markedsintroduksjon raskere og bedre. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoU-miljøer og utdanningsinstitusjoner.

I denne videoen kan du få en rask introduksjon til hva Norsk Katapult er.

Forskningsmobilisering

Bistand til små og mellomstore bedrifter med liten eller ingen erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Det skjer gjennom  Forskningsmobilisering Agder.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Vi kan hjelpe deg med informasjon om hvilke støtteordninger fra Innovasjon Norge som kan være aktuell for din bedrift.
Ulike faser tilsier ulike støtteordninger. Dette kan være alt fra markedsavklaring til kommersialiseringstøtte. Eller det kan være lån som er den beste løsningen. Kanskje har din bedrift planer om å gå internasjonalt og trenger informasjon om finansiering?

Vi har oversikten over hvem du kan kontakte. Med jevne mellomrom tilbyr vi også kurs som «Fra idè til marked» rettet mot oppstartsbedrifter som Innovasjon Norge holder.

SkatteFUNN

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning som skal motivere norske bedrifter til forskning og utvikling (FoU). Hensikten er å øke verdiskaping og bedre konkurransekraft i næringslivet ved å stimulere til økt satsing på FoU. Målgruppe er bedrifter i alle næringer med skattemessig tilhørighet til Norge, enten de er i skatteposisjon eller ei.
Mange flere bedrifter kunne nyttiggjort seg SkatteFUNN som skattefradragsordning for kostander knyttet til forskning og utvikling. Sjekk ut om det kan være noe for din bedrift.

Forskningsrådet

Forskningsrådet skal fremme forskning og innovasjon med høy kvalitet og relevans og bidra til å bygge kunnskap på prioriterte områder for på den måten å sette Norge i stand til å møte utfordringer i samfunns- og næringsliv. Rådet forvalter forskningsmidler tildelt gjennom statsbudsjettet. Det er tilgjengelige midler på rundt 10 milliarder kroner årlig til forskning og innovasjon, som det kan søkes på i ulike kategorier.

Alt fra forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige enheter kan søker om forskningsmidler og kan rette seg mot alt fra grunnforskning til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. Det omfatter både ordninger som er tematisk uavhengige og tar i mot søknader på tvers av fag og temaer, og programmer som er innrettet mot å løse samfunnsutfordringer.

Forskningsrådet har også administrasjonen av SkatteFUNN-ordningen, i samarbeid med Skatteetaten.

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor AS er et kunnskaps- og utviklingssenter med base i Kristiansand og Brussel. De har som mål å bidra til at samfunns- og næringsliv i Agder utnytter internasjonale muligheter. De ønsker å se større regional deltakelse i EU-programmer og internasjonale nettverk, og jobber for å muliggjøre og tilrettelegge for at aktører i Agder kan utvide grensene.

De har fem satsningsområder; Blå vekst, Cleantech, Smarte byer og lokalsamfunn, Helse- og velferdsteknologi samt Skole og utdanning.

Regionale Forskningsfond Agder

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.

RFF Agder skal bidra til å realisere målene i Agders strategi for forskning, utvikling og innovasjon. Agder skal ligge i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsstøttet innovasjon som bidrar til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i offentlig og privat sektor.

Listerfondet

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskaping har prioritet. Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret gjennomfører halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07.

Andre ressurser

 

Arealguiden

Nettsiden gir bedrifter på flyttefot en enkel oversikt over regionens tilbud av næringsarealer. Her finner du tomter og lokaler som møter virksomhetens spesifikke behov, både når det gjelder type areal, avstand til flyplass, tilgang til kai og lignende.

Møterom

Oversikt over disponible møterom i vårt nettverk.