Kontakt

Liv Birkeland
Prosjektleder 

Mobil: 930 56 787

Bedrifter i Lister bidrar med stor verdiskaping innen oppdrett, fangst, foredling og omsetning av produkter fra vann og hav. Samarbeid og utveksling av kompetanse mellom bedriftene og ulike kunnskapsmiljø, styrker denne verdiskapingen og gjør at felles ressurser forvaltes bedre.

Innakva er et møtepunkt og en samarbeidsarena for produsenter, leverandører og forsknings- og utviklingsmiljø. Vår felles visjon er flere arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom en bærekraftig bruk og forvaltning av akvatiske økosystem i Sør-Norge.

Viktige tiltak er:

Lister nyskaping AS er prosjekteier og særlig opptatt av å dyrke den nærings-nære innovasjonen og kunnskapsutviklingen. I styringsgruppa deltar representanter for næring, kunnskapsmiljø og regionen. Mer om prosjektorganiseringen her.

Sørlandets kompetansefond bidrar sammen med næringsliv og andre partnere til finansiering av arbeidet.

Aktuelt i prosjektet

Tare til ku – workshop om tare som fôr til drøvtyggere

Tare til ku – workshop om tare som fôr til drøvtyggere

Tett kobling av produksjoner på land og i sjø er avgjørende for en bærekraftig produksjon av mat, energi og nyttige materialer. Hvilke muligheter har vi per i dag til å gjøre disse koblingene? På workshopen vil vi jobbe konkret og praktisk retta, med tare som fôr til drøvtyggere.

Innakva 2019 – oppsummering

Innakva 2019 – oppsummering

07.04.2019. Mulighetene og ressursene i de blå næringene på Sørlandet er en godt skjult hemmelighet for mange. På Innakva 2019 vil vi avsløre denne hemmeligheten og bygge kunnskap og nettverk for framtida.

Farsunds kystsone under lupen

Farsunds kystsone under lupen

Registrering av vannkvalitet og studier av organismer i sjøen rundt Farsund gjennom hele året er i liten grad blitt gjort tidligere. Det er det en endring på nå.

God oppslutning – nytt styre

God oppslutning – nytt styre

25 personer fra 30 deltakende bedriftene møtte da Innakva bedriftsklynge hadde sitt aller første årsmøte 12. februar 2019.

Bio-overvåkning med blåskjell

Bio-overvåkning med blåskjell

Hvordan kan vi bruke skjell og andre levende organismer til å overvåke miljøtilstand? Det var tema for Innakva bedriftklynge sitt nettverksmøte 5.-6. november 2018.

Vi satser blått!

Vi satser blått!

Havet og våre vannressurser vil i framtida få stadig økt betydning for å løse globale problemer som klimaendringer og matvaresikkerhet. Satsing i den blå sektoren er derfor både en nødvendighet og en mulighet for næringslivet på Agder. ...

Stor vilje til blått løft for Agder

Stor vilje til blått løft for Agder

Tunge kunnskapsmiljø i øst har funnet tonen med det sterke marine næringsmiljøet i vest. Sammen vil de ta en tydelig posisjon for økt verdiskaping og sysselsetting basert på landsdelens vassdrag og kystområder. – En gavepakke for å bygge det nye Agder, sier Tine Sundtoft, kommende rådmann i det nye fylket.

Vil utvikle Sørlandets tang- og taremuligheter

Vil utvikle Sørlandets tang- og taremuligheter

I Flekkefjord ligger landsdelens eneste areal som er særlig avsatt til dyrking av tare. Vil det være interesse for flere slike areal i årene som kommer? Det vil vi i Lister Nyskaping gjerne bidra til.

Deltakelse i Innakva bedriftsklynge

Innakva bedriftsklynge er en frivillig organisasjon som gjennom felles innsats fra deltakerne i klyngen vil oppnå:   Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter. Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet. Et varig og...

Søker internasjonalt samarbeid

Søker internasjonalt samarbeid

Godt koordinert av Sørlandets europakontor har Lister Nyskaping søkt Interreg Baltic Sea Programme om støtte til prosjektet "Blue Forest". – Dette er et arbeid på tvers av sektorer og på tvers av landegrenser, sier Karsten Aust ved Europakontoret. – Her...

Fiskere og forskere fanger ny kunnskap

Fiskere og forskere fanger ny kunnskap

Som lusespiser har villfanget leppefisk fått en nøkkelrolle for produksjonen av laks. ─ Kunnskap er nødvendig dersom vi skal greie å forvalte bestandene av disse artene bærekraftig, sier Andreas Lindhom, gründer og sentral drivkraft i Fjord Service...

Innakva prosjektorganisering

Prosjekteier Lister Nyskaping AS ved daglig leder Christiane Skage.   Styringsgruppe Gruppa består av tre personer som representerer næring, regionen og FoU-aktører: Andreas Lindhom, Fjord Service Flekkefjord m.m. Arnt Abrahamsen, leder av Listersamarbeidet Tove...

Sølv til Fjord Service

Sølv til Fjord Service

SIVA-prisen gikk i 2018 til båtbyggeriet Brødrene Aa, mens Fjord Service fra Flekkefjord kom på andrepass. Prisen retter seg mot bedrifter som er god på samhandling og kunnskapsdeling mellom bransjer, på tvers av geografi og tankesett. I alt ble 22 bedrifter nominert....

På blåtur i blå næringer

På blåtur i blå næringer

Hvert år tømmer Nærings- og fiskeridepartementet lokalene og de ansatte reiser ut i landet på bedriftsbesøk. Til Lister kom en delegasjon på 6 personer, etter invitasjon fra Flekkefjord kommune og Lister Nyskaping. De besøkte flere bedrifter og deltok på...

30 millioner til marin innovasjon

30 millioner til marin innovasjon

Innovasjon Norge lyser nå ut nye midler for utvikling av framtidas løsninger innen marine næringer. Utlysningen retter seg mot bedrifter som arbeider med pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, prosesser og systemer innenfor maritime og marine...

Hjelp til å starte med taredyrking

Hjelp til å starte med taredyrking

Som et resultat av forskningsprosjektet KOM TIL TARE er det utvikla et nettbasert verktøy for deg som ønsker å dyrke tare. Verktøyet skal fungere som en søknadsassistent og inneholder også kartverktøy og oversikt over en del kompetanse. Hensikten er å...

Bredt samarbeid for vekst

Bredt samarbeid for vekst

Verdiskapingen i de blå næringene kommer til å øke i framtida. Her finnes store muligheter, noe som bedrifter i Lister har bevist de siste årene. Sammen med næringslivet og sterke kunnskapsmiljø vil Lister Nyskaping legge til rette for videre vekst, nye arbeidsplasser...

Sjømat-nettverk

Sjømat-nettverk

Arbeider du med foredling av fisk og skalldyr? Er du opptatt av å skape de gode matopplevelsene? Og er du interessert i å samarbeide med andre lokale virksomheter og ildsjeler? Ta i tilfelle kontakt med sjømat-nettverket vårt. Vi legger til rette for bedre...

Akvalab Lister

Akvalab Lister

Bedrifter i regionen har etterlyst forum for samarbeid og fysiske samarbeidsplattformer for akvakultur-produksjoner, fiskeri og sjømat. Dette var bakgrunnen for at lokale aktører våren 2016 tok initiativet til å lage en akvatisk gründerlab. Nå har Endre...

Marint samspill med UiA

Marint samspill med UiA

Fra høsten 2018 starter Universitetet i Agder (UiA) en ny master i kystsone-økologi. Dette er en sterk satsing fra universitetets side og vil tiltrekke internasjonale studenter og bidra til utvikling av marine næringer i landsdelen. Gjennom å være et bindeledd mellom...

Utredning marine muligheter

Utredning marine muligheter

NIVA og Havforskningsinstituttet har gjort en studie for å kartlegge naturgitte næringsmuligheter innenfor marin sektor langs Agderkysten. Målet er å formidle kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker. Denne kunnskapen er viktig som grunnlag...

Ressurser fra tareseminar

Ressurser fra tareseminar

Mandag 27. mars 2017 møttes 36 deltakere i Flekkefjord til seminar om taredyrking. Det var et bredt sammensatt program som tematisk varierte fra praktiske problemstillinger i dyrking av tare til konsesjonssøknader, lovgivning og nettverk for dyrkere. Flekkefjords...

Viktige spørsmål å forske på

Viktige spørsmål å forske på

God tilgang til kunnskap. Muligheter for å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er avgjørende for videre vekst i marine næringer. Prosjektet Marin klynge vil bidra med gode møteplasser for bedrifter og aktuelle forskningsmiljø. På den måten kan en...

Sørlandets første tare-anlegg

Sørlandets første tare-anlegg

Som første selskap på strekninga svenskegrensa-Bergen, har SeaweedProduction AS fått tillatelse for etablering av anlegg for dyrking av tare. Lokaliteten ligger i Hidrasund i Flekkefjord kommune. Daglig leder Trond Rafoss opplyser at tillatelsen gjelder for flere...

Samarbeid for vekst

De mange bedriftene innen marine næringer i Lister, har hver for seg muligheter for vekst. Med sitt geografisk utgangspunkt på Sørlandet og nettverket av virksomheter rundt, kan bedriftene realisere et enda større potensial som næringsklynge. Arbeidet med...

Kunnskapsbase for makroalgeproduksjon og -foredling

Kunnskapsbase for makroalgeproduksjon og -foredling

Over 50 lenker til artikler, relevante prosjekt, rapporter, kompendium m.m. om makroalger. Etter tema som biologi, dyrking, prosessering, marked osv. En hjelp til å finne fram til nyttig informasjon. [button...

Makroalger aktuelle for dyrking

Makroalger aktuelle for dyrking

Langs kysten i Lister finnes det mange gode lokaliteter der forskjellige makroalger vokser naturlig. Her beskrives de artene som vi vurdere som mest aktuelle for kommersiell dyrking. BUTARE (Alaria esculenta) Biologi Vokser på ca 1 m dyp og...