Etiske retningslinjer

Om retningslinjene

Som ansatt og resursperson i Lister Nyskaping arbeider du med saker av stor betydning for eierne, tilskuddsytere, medlemsbedriftene og for samfunnet. For å lykkes med vår visjon og målsetting må vårt arbeid og opptreden være tuftet på verdier som gir troverdighet, tillit og respekt både hos de bedrifter vi jobber med og hos andre vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid. Lister Nyskaping skal være en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør som møter offentlige myndigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere på en korrekt og åpen måte.

Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre Lister Nyskapings forventninger når det gjelder personlig adferd, slik at du utfører ditt arbeid på en etisk forsvarlig måte. Som medarbeider/ressursperson i Lister Nyskaping skal du føle deg trygg på at din arbeidsgiver støtter og forsvarer deg når du utøver ditt arbeid i tråd med retningslinjene.

De etiske retningslinjene angir en ramme for medarbeider/ressursperson sin adferd og er selskapets minimumsforventning til ansatte i Lister Nyskaping. Lister Nyskaping skal på sin hjemmeside ha en portal hvor personer kan foreta en anonym varsling til Lister Nyskaping om observasjoner som kan være brudd på Lister Nyskapings etiske retningslinjer. Håndtering av varsling om brudd på Lister Nyskapings etiske retningslinjer behandles i henhold til nærmere fastsette prosedyrer. Daglig leder skal umiddelbart varsle styreleder om saker som har potensial til å skade selskapets omdømme, inkludert mulig involvering av saker som omhandler nære samarbeidspartnere og selskaper.

Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere, både hel – deltidsansatte, vikarer og konsulenter som representerer Lister Nyskaping, samt styremedlemmer i Lister Nyskaping.

Grunnleggende forventninger

  • Du er kjent med Lister Nyskapings verdier og legger dem til grunn for ditt arbeid
  • Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet
  • Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til Lister Nyskaping
  • Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og respekt.
  • Du er bevisst på etiske problemstillinger i næringslivet, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon.
  • I ditt arbeid søker du å påvirke Lister Nyskapings «bedrifter» og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i sine virksomheter

Forretningsetikk og integritet

Lister Nyskapings medarbeider/ressursperson skal opptre pålitelig og troverdig, bygge relasjoner med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere, og slutte opp om Lister Nyskapings verdier, strategier, internt regelverk og beslutninger. Lister Nyskaping skal opptre som upartisk i alle forretningsforhold og unnlate å gi andre selskap, organisasjoner og enkeltpersoner uberettigede fordeler. En medarbeider skal underrette sin overordnede straks han/hun blir oppmerksom på at en habilitetskonflikt kan oppstå.

Personlig adferd

Du skal bidra til at Lister Nyskaping har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.

Diskriminering

Lister Nyskaping aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kolleger eller andre du forholder deg til som Lister Nyskaping-ansatt.

Rusmidler

Du er forsiktig i din omgang med alkohol og viser deg ikke beruset i jobbsammenheng. Du skal ta hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

Konfidensialitet

Du behandler informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt.

Lister Nyskapings eiendeler

Lister Nyskapings utstyr og eiendeler, herunder datautstyr og kontormateriell, skal i hovedsak benyttes til arbeidsrelaterte formål.

Reiser, arrangementer m.m.

Lister Nyskaping-medarbeider/ressurspersoner forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjer når de er på tjenestereiser, kurs og andre arrangementer. I internasjonale sammenhenger er vi bevisst hvordan vi oppfattes, slik at vi alltid opptrer på en måte som ivaretar tilliten til Lister Nyskaping.

Miljø

Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader inkluderes i alle beslutninger.

Sosiale medier

Lister Nyskaping-ansatte oppfordres til å delta i og gjøre seg kjent med nye kommunikasjonskanaler som sosiale medier, og forventes å sette seg inn i og følge Lister Nyskapings anbefalinger for bruk av sosiale medier.

Varsling

Lister Nyskaping ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. En ansatt som blir klar over en handling som er ulovlig eller representerer brudd på prinsippene i Lister Nyskapings etiske retningslinjer, bør varsle om dette enten muntlig, eller skriftlig til den ansattes nærmeste overordnede. Hvis den ansatte opplever at det er vanskelig å varsle sin nærmeste overordnede, kan han eller hun henvende seg til selskapets styreleder. Opplever eller observerer du kritikkverdige forhold, bør du si fra i tråd med disse revisor. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer. Slik varsling er bra både for Lister Nyskaping og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp.

Overtredelse

 Overtredelse av Lister Nyskapings etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære reaksjoner, enten form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.

Iverksettelse og kontroll

Ansvaret for å iverksette de etiske retningslinjene i det enkelte selskap ligger hos selskapets administrerende direktør. De etiske retningslinjene skal distribueres til alle ansatte og styremedlemmer.

Godkjenning

Disse Etiske retningslinjene ble godkjent av Lister Nyskapings styre den 19. Februar 2019

Varsling av brudd

Har du opplevd, eller kjenner du til, brudd på Lister Nyskapings etiske retningslinjer kan du varsle om dette her. Lister Nyskapings rutiner for å håndtere varsling er utarbeidet i henhold til Arbeidsmiljølovens § 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Du bestemmer selv om du ønsker å være anonym eller stå fram med navn og kontaktinformasjon.

3 + 2 =