Lister Nyskaping har gjennom de siste årene løftet seg som et stødig innovasjonsselskap og en modig samfunnsutvikler. Det har ført til vekst og flere muligheter for gründere og bedrifter i regionen.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

Januar har blitt til juni og vi legger igjen bak oss et spesielt halvår med store utfordringer for næringslivet knyttet til koronasituasjonen. Men like fullt har vi sett bedrifter og gründere som har omstilt seg og satset nytt for å komme disse endringene i møte.

Vi føler oss privilegerte som får jobbe tett på mennesker som innehar en skaperkraft og mye kompetanse på sine felt. Det er nettopp disse menneskene som vil bidra til å gjøre Lister til fremtidens region.

 

Over landsgjennomsnittet

Også når det gjelder Lister Nyskaping har det skjedd mye det siste året. Ikke bare har vi tatt imot et næringsliv i helomvending, vi har selv vært gjennom en omstillingsprosess for å styrke oss som selskap og rigge oss for fremtidens behov og utfordringer. Vi har også fått flere ansatte og mer offentlig støtte for å jobbe med enda flere gründere og bedrifter i regionen.

I tillegg ble vi i november 2020 utnevnt til månedens bedrift av NHO Agder. Dette er basert på tilbakemeldinger fra næringslivet i Lister. En tillitserklæring vi trykker tett til brystet og som vi bærer med oss i vårt daglige arbeid.

Kundetilfredshetsundersøkelsen fra Siva viste også at Lister Nyskaping lå over landsgjennomsnittet av næringshagene i Norge på nesten alle områder.

– Det vitner om at de bedriftene og gründerne er fornøyde med vårt arbeid, som er det aller viktigste for oss og det vi strekker oss mot hver dag, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

Skaper arbeidsplasser

Lister Nyskaping sitt hovedmål er å bidra til at gründere og bedrifter lykkes. Det gjør vi gjennom å knytte sammen initiativer, bidra med kompetanse, finansiering og nettverk.

– Vi tror at sterke bedrifter skaper et sterkt næringsliv som igjen bygger en sterk region. Og vi ser at vårt arbeid har bidratt til både arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn i hele Lister, sier Skage.

Vi arbeider på flere arenaer og i flere regionale prosjekter, men først og fremst er vi en næringshage.

Det går ut på at vi tar imot talenter, idéer og prosjekter, og gir dem profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital.

I 2020 deltok 83 bedrifter fra hele regionen i næringshageprogrammet, som er en økning på 63 prosent fra 2019.

Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

Agders største næringshage

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk organisert av Selskapet for Industrivekst (Siva), og består av 47 næringshager over hele landet. Bedrifter vi arbeider med gjennom næringshagen kaller vi målbedrifter.

Lister Nyskaping var i 2020 den næringshagen i Norge som økte mest i Siva sin differensieringsprosess. Det gjorde oss også til den største næringshagen på Agder.

 

Utviklingen i antall målbedrifter i Lister Nyskaping siden 2017:

 

Vi bidro også til at målbedriftene våre hentet ut kroner 11 millioner fra virkemiddelapparatet til deres prosjekter.

 

 

 

Regionale prosjekter for felles vekst

Gjennom årene har vi erfart at større regionale prosjekter med god bredde kan legge et grunnlag for at flere bedrifter innen ulike bransjer kan lykkes. Derfor er også dette en sterk satsing hos oss.

Et eksempel på et slikt prosjekt er Innakva-prosjektet som startet opp i 2017. Det går ut på å løfte frem muligheter og legge til rette for vekst innen blå næring på Sørlandet. Prosjektet har ført til en egen blå næringshagesatsing, egen blå bedriftsklynge og en lab med tilgang på forskningsfasiliteter for blå bedrifter på hele Sørlandet.

– Lister Nyskaping tar vår tids store globale miljøutfordringer på alvor. Gjennom arbeidet med marine næringer vil næringsmiljøet heve bevisstheten på Sørlandet om mulighetene som ligger i lokale fersk- og saltvannsressurser, sa Torbjørn Røe Isaksen i 2019 da han var næringsminister.

 

Kunnskapsmiljø: Lister Nyskaping har vært pådriveren for å samle marin næring i et formelt nettverk , og samarbeider tett med UiA, NIVA, Havforskningsinstituttet og andre kunnskapsmiljø. Her er masterstudentene fra UiA ute i felten i Farsund.

 

Ruster bedrifter for fremtiden

Andre prosjekter teamet i Lister Nyskaping jobber med er innen fornybar energi og sirkulærøkonomi, reiseliv, bærekraft og gründerutvikling. Dette mener vi er viktige satsingsområder for å ruste bedrifter og regionen for fremtiden fordi det er ingen tvil om at løsninger knyttet til klima og utvikling ligger på tvers av fagfelt og bransjer.

– Det handler om å se det store bildet og knytte sammen næringsliv, forskning og forvaltning på nye måter. Det er i slike mulighetsrom at innovasjon oppstår. I fremtiden vil en bedrifts avfall eller overskudd være en annens ressurs og forretningsgrunnlag, og det er viktig at vi begynner å tenke slik allerede nå, sier Skage.

 

Tilstede for bedriftene: Lister Nyskaping jobber tett på bedriftene, som både en kompetanse- og sparringspartner. Her er forretningsutvikler Smiljana Divjak med Mirko Rados, innehaver av Lista Adrenalinpark. 

 

Viktig arbeidsregion

Det ikke mange vet er at Lister er en svært unik region med tanke på både næring og naturressurser. Store menger vann renner gjennom landskapet vårt, som betyr mye kraft som kan utnyttes på nye måter og etablere nye næringsveier.

Vi har i tillegg tilgang på gode næringsarealer, havner, jernbane, veinett og flypass. Ny E39 vil også være med på å løfte Lister som ypperlig lokasjon for nye næringsetableringer.

– Jeg er ikke i tvil om at Lister vil bli en viktig arbeidsregion i fremtiden. Allerede i dag foregår det store innovasjonsprosjekter, og internasjonale aktører snuser stadig på mulighetene som ligger her. Vi opplever at flere og flere, både nasjonalt og internasjonalt, ser mot Lister fordi vi er en region som satser på utvikling, sier Skage.

 

Sitter du på en gründeridé eller trenger du hjelp til omstilling i bedriften din? Les mer om hvordan Lister Nyskaping jobber for at gründere og bedrifter skal lykkes.