Den økonomiske støtten skal i hovedsak hjelpe små bedrifter som faller mellom to stoler i kompensasjonsordningen fra staten.

Foto: Tore K. Haus.

I begynnelsen av april vedtok kommunestyret i Farsund kommune en kommunal krisepakke på ti millioner til koronarammede bedrifter. I dag ble formannskapet enige om retningslinjene for utdelingen. Målet er å strekke ut en hjelpende hånd til små bedrifter som trenger akutt støtte.

– Vi har spisset ordningen så godt som mulig og treffer godt, forutsatt at det er noen der ute som faktisk føler at de trenger støtte og bruker denne ordningen, sa Lars Tjelland (Frp), til Lister24.

I vedtaket står det at ordningen skal bidra til at kommunen fortsatt skal ha et rikt og variert næringsliv med livskraftige bedrifter etter koronaen. Ordningen er ikke i seg selv et tiltak for å opprettholde sysselsetting gjennom krisen, men tar sikte på at Farsund også i etterkant skal ha et lønnsomt næringsliv som vil gi sysselsetting.

 

 

Hvem kan motta støtte?

Virksomheter som trenger akutt tilførsel av likviditet der eierne ikke selv har tilgang på midler, kan søke.

Det samme kan virksomheter som står i fare for å gå konkurs.

Forutsetningen for å få støtte er blant annet at man har forsøkt å få statlige midler først, og at alle kostnadsbesparende grep som er mulige å gjennomføre er gjort, som for eksempel utsatt husleie.

Støtten gis som tilskudd eller ansvarlig lån. Se alle retninglinjene under.

 

 

Retningslinjene

Innretningen på støtten:

1.1 Støtten er kortsiktig ved at første støtteperiode gjelder tidsrommet frem til 01.07.2020. Neste støtteperiode gjelder perioden 1.7. – 1.10.2020.Det er så langt ikke lagt opp til at det skal ytes støtte etter 1.10.2020.

1.2 Støtten gis som tilskudd eller ansvarlig lån.

1.3 Søknader om støtte behandles fortløpende. 1.4 Søkere blir innkalt til Lister Nyskaping as til samtale om relevante økonomiske forhold ifm søknaden

 

2. Utfordringer støtten tar sikte på å bidra til å avhjelpe

2.1 Virksomheten trenger akutt tilførsel av likviditet og eierne har ikke selv tilgang på midler.

2.2 Virksomheten er nystartet og har et klart potensiale til å sysselsette minst to fulle årsverk, men har regninger til forfall som gjør at begjæring om oppbud er nært forestående.

2.3 Det foreligger konkursbegjæring på krav mindre enn kr. 50.000 som virksomheten eller dens eiere ikke er i stand til å innfri. Kommunen kan bistå ifm gjeldsforhandlinger.

 

3. Forutsetninger for tilføring av likvider

3.1 Alle statlig finansierte ordninger er utnyttet fullt ut – dog kan egenandel finansieres

3.2 Alle kostnadsbesparende grep som er mulige å gjennomføre er foretatt.

3.3 Det er søkt om utsettelse på betaling av husleie og andre uungåelige kostnader

3.4 Virksomheten var hovedinntektskilden for minst en person.

3.5 Virksomhet som har preg av hobby innvilges ikke støtte.

3.6 Virksomhetens aktivitet tilsvarte mindre enn 10 årsverk i 2019

3.7 Virksomheten skal være registrert i Farsund

3.8 Følge virksomheter omfattes ikke av ordningen:

 

  • Foretak uten ansatte (unntatt EPF og ansvarlige selskap der virksomheten er rinnehavers eller minst en av deltakernes hovedinntektskilde)
  • Foretak uten aktivitet
  • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.
  • Finansforetak og andre selskaper med investeringsvirksomhet som hovedformål
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Utenriks varetransport på sjø
  • Olje- og gassutvinning
  • Private barnehager (egen støtteordning)
  • Luftfartsselskaper (egen støtteordning)
  • Frivillige organisasjoner (egen støtteordning

Søknader sendes til:

 

Lister Nyskaping: post@listernyskaping.no

Søkere blir innkalt til Lister Nyskaping til samtale om relevante økonomiske forhold i forbindelse med søknaden.

Frist for innsending er 13. juni. 

 

Kontaktperson hos Lister Nyskaping er Smiljana Divjak, telefon 450 78 066.