Havet og våre vannressurser vil i framtida få stadig økt betydning for å løse globale problemer som klimaendringer og matvaresikkerhet. Satsing i den blå sektoren er derfor både en nødvendighet og en mulighet for næringslivet på Agder.

Bedrifter i vår landsdel bidrar med stor verdiskaping innen oppdrett, fangst, foredling og omsetning av produkter fra vann og hav. Samarbeid og utveksling av kompetanse mellom bedriftene og ulike kunnskapsmiljø, styrker denne verdiskapingen og gjør at felles ressurser forvaltes bedre.

Økt sysselsetting — økt verdiskaping

Dette er utgangspunktet for Lister Nyskaping AS sitt arbeid med de blå næringene, et arbeid som per i dag er organisert gjennom prosjektet Innakva. Prosjektet er et møtepunkt og en samarbeidsarena for produsenter, leverandører, investorer, forsknings- og utviklingsmiljø og myndighetene. Visjonen for arbeidet er flere arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom en bærekraftig bruk og forvaltning av akvatiske økosystem i Sør-Norge. Som et verktøy for å få dette til, har bedriftene sammen etablert Innakva bedriftsklynge.

Nest etter atlantisk laks, er rognkjeks den største produksjonen i Norge, målt i kroner. Norsk oppdrettsservice AS og Landbasert akvakultur Norge AS er bedrifter i Lister som produserer denne arten. Foto: Liv Birkeland, LN

– Som regionalt næringsselskap er vi opptatt av å dyrke den nærings-nære innovasjonen og kunnskapsutviklingen, sier daglig leder i Lister Nyskaping AS, Christiane Skage.

Selskapet har spisskompetanse på forretningsutvikling og veiledning av etablerere. En viktig oppgave er å koble etablerere og bedrifter med fagmiljøer og ressursene i det offentlige virkemiddelapparatet. SIVAs næringshageprogram, Vest-Agder fylkeskommune og kommunen i Lister er sentrale oppdragsgivere og finansierer store deler av denne virksomheten.

Tverrfaglig

Samarbeidsinitiativet «Blått kompetansesenter sør» representerer en stor mulighet til å øke verdiskaping og sysselsetting i den blå sektoren. Initiativet ledes av Havforskningsinstituttet i Flødevigen og flere tunge kunnskapsmiljø innen marin forskning deltar (UiA, Centre for Coastal Research, NIVA, GRID Arendal m.fl.).

– Når det gjelder kunnskap og kompetanse innen bedrifts- og næringsutvikling har Lister Nyskaping en sentral rolle i initiativet, en rolle som selskapet ser et stort behov for å styrke og utvikle, sier Skage.

Derfor søker Lister Nyskaping om å få ta del i SIVAs satsing rettet mot en enkelte bransje. Slik kan selskapet benytte kunnskap, kompetanse, metoder, verktøy og nettverk fra sitt ordinære arbeid med målbedrifter, og rette det særlig mot bedrifter i akva-næringa.

Bedriftsutviklingselementet som Lister Nyskaping skal bidra med er avgjørende for at «Blått kompetansesenter sør»-initiativet skal nå sin målsetning om økt verdiskaping og sysselsetting.

– Vi kan vise til svært gode resultater i utviklingsprosjekt og som regional operatør for Næringshageprogrammet. Mer enn 30 virksomheter får årlig oppfølging og veiledning innen ulike tema, alt etter bedriftens egne behov og ønsker, forteller daglig leder Christiane Skage.

Gjennom denne særlige satsingen innen marine næringer, vil Lister Nyskaping i samarbeid med de andre næringshagene på Agder også rette seg mot bedrifter utenfor Lister. Dette for at initiativet skal komme bedrifter i hele det nye Agder til gode.

Christiane Skage er daglig leder i Lister Nyskaping. Foto: Erlend Haddeland, MediaSør

Daniel Danielsen viser vekstpotensiale hos sukkertare etter kun noen måneders påvekst i sjøen. Selskap som Arctic Seaweed AS, Norway Seaweed AS og Seaweed Produdtion AS er aktører som vil løfte denne nye næringa på Sørlandet. Foto. Trond Rafoss, Seaweed Production AS

Tilslutning

Søknad om støtte til denne ekstrasatsingen skal sende SIVA innen 1. november 2018. Vi arbeider nå med å systematisere og formalisere de støtteerklæring og heia-ropene vi får fra viktige samarbeidpartnere. Slik som:

Kontakt

Vil du vite mer? Ring (958 26 406) eller send en epost til daglig leder Christiane Skage

Bedrifter

Offentlige organisasjoner og myndigheter

Andre