Det er startet et forskingsprosjekt hvor vi blant annet vil måle vannkvaliteten i fjorden i Flekkefjord ved bruk av blåskjell som biologisk indikator. De første resultatene er nå klare, med nyttig informasjon om innhold av tungmetaller i flere marine organismer.

Av Federico Håland Gaeta. M: +47 68 90 08

Vi bruker blåskjell, østers og kamskjell som bio-indikatorer. Dette er organismer som naturlig filtrerer vannet og som også finnes på matbordet vårt. I tillegg er det brukt taskekrabber, som har en tendens til å samle store mengder tungmetaller og akkumulere dem i sitt vev.

Det er spennende og gledelig at de første resultatene viser verdier som er langt under de anbefalte og lovregulerte grenseverdiene (se tabellen under, alle verdier er i mg/kg og normalisert i bløtvekt).

 

De mest skadelige tungmetaller (både for dyr og for mennesker) er bly og kvikksølv (siste to kolonner i tabellen). For disse elementene er grenseverdiene 0,5 milligram/kg. Det vi observerer ut i fra disse første målinger er at taskekrabbe i Grisefjorden er den arten med innhold som ligger nærmest til grenseverdien, henholdsvis 0,03 for bly og 0,0035 mg/kg for kvikksølv. Samtidig, dette er mer enn 10 til 100 ganger lavere enn anbefalt grenseverdien for når vi mennesker kan spise den.

Vi har sammenlignet disse resultater med veilederen Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann utgitt av Miljødirektoratet. Denne opererer med fem tilstandsklasser for miljøtilstand. Klasse 1 betyr at innholdet av miljøgifter er ubetydelig og systemet er lite forurenset. Tilstandsklasse 5 betegner en meget sterkt forurenset tilstand.

Det er veldig positivt å se at alle prøvene vi tok havnet i klasse 1 når det gjelder bly og kvikksølv. Den eneste verdien som kom relativt dårlig ut er kobber, der funnet ved Kleivan ligger i klasse 3, noe som betyr «markert forurenset». Og en prøve fra Grisefjorden havnet i klasse 2 med hensyn til krom, noe som gir beskrivelsen «moderat forurenset» i systemet for tilstandsklasser.

Nå i startfasen av prosjektet er datagrunnlag ikke stort nok til å komme med konklusjoner angående forurensingsstatusen i fjorden. Så vi håper at flekkefjæringene i spenning vil følge med oss for flere resultater. Og at flere uten bekymring for egen helse vil nyte en sen sommergryte med nykokte, lokale krabber.

Gå til Innakva-prosjektside