Innakva bedriftsklynge er en frivillig organisasjon som gjennom felles innsats fra deltakerne i klyngen vil oppnå:

 

  • Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter.
  • Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet.
  • Et varig og produktivt innovasjonsmiljø for bedrifter i blå sektor på Sørlandet.

Betingelser for deltakelse

Klyngen er til for virksomheter i og i tilknytning til den blå sektoren på Sørlandet. Andre bedrifter og organisasjoner kan også delta, så fremt de bidrar til å fremme klyngens formål. Deltakelse skjer etter skriftlig avtale mellom deltaker og klyngen. Nye deltakere godkjennes av styret.

Det er årsmøtet i bedriftsklyngen som bestemmer betingelsene for deltakelse. Foruten å arbeide for Innakva-klyngens målsetning, forplikter deltakerne å bidra med ressurser i form av økonomisk bidrag og arbeidsinnsats (timer). Per februar 2019 gjelder disse betingelsene:

Type deltaker Antall årsverk Årlig bidrag i timer Årlig bidrag i kroner
Bedrift 0 10 100
1-3 10 1 000
4-10 20 4 000
11-20 30 10 000
21-50 40 20 000
Andre 10 10 000

 

– Samarbeid er den nye konkurransekraften!
Rita Schage er klyngerådgiver i Innovasjon Norge og følge arbeidet tett i Innakva bedriftsklynge. Foto: Erlend Haddeland, Media Sør

Lister Nyskaping er sekretariat for Innakva bedriftsklynge. Ved spørsmål og innspill, ta kontakt med prosjektleder Liv Birkeland.

Kontakt

Jørgen Tjørhom
Prosjektleder 

Mobil: 913 12 402