Sterk vilje og engasjement for fornybar energi og lokale arbeidsplasser har gjort at Harry Nøttveit og Helge Mikalsen i flere år har arbeidet med å utvikle mulighetene for et biogassanlegg i regionen. Sammen med et knippe lokale ressurspersoner har de nå etablert Lista biogass AS, med mål om drift fra og med våren 2020.

– Lister Nyskaping har fulgt dette arbeidet siden 2011, da vi sammen med Lista Bondelag begynte å kartlegge mulighetene for biogass i regionen, kan Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping fortelle. – Daværende leder i bondelaget, Odd Harald Reve, hadde en visjon om å kjøre sin egen traktor på biogass fra Lista-landbruket. Nå kan det jammen se ut som om den visjonen kan gå i oppfyllelse!

Arbeidsplasser

Aktørene bak Lista biogass AS er med på å løfte enda større visjoner for regionen. Analyser fra Avfall Norge viser at et anlegg i den størrelsen som prosjekteres, vil stå for en årlig lokal verdiskaping på rundt 40 millioner kroner. I tillegg til 20 GWh vil anlegget resulterer i flere nye arbeidsplasser. – Bransjeorganisasjonen Avfall Norge har funnet at sysselsettingseffekten er om lag 1,7 årsverk per GWh biogass. Det vil si at anlegget på Lista vil bidra med om lag 34 nye årsverk, forteller daglig leder i Lista biogass AS, Harry Nøttveit.

Dyrke våre lokale ressurser

Landbruket må spille en sentral rolle i den sirkulære økonomien som et biogassanlegg skaper. Både som leverandører av substrat (les: husdyrgjødsel) for produksjon av biogass og som mottaker av biorest (les: substratene etter at biogassen er hentet ut). I landbruket vil bioresten ha stor nytte da den tilfører verdifulle næringsstoffer og reduserer gårdbrukerens behov for å kjøpe inn annen type gjødsel. – På denne måten vil biogassanlegget på Lista gjøre det mulig at næringsstoffer tilbakeføres til landbruket og bondens utgifter til kjøp av kunstgjødsel blir redusert, sier Harry Nøttveit. – Dette er miljøvennlig, klimavennlig og skaper samtidig lokale arbeidsplasser og økonomiske verdier.

Samspill

I tillegg til råstoff fra landbruket vil Lista biogass produsere fornybar energi av matavfall og substrater fra akvakultur og fiskeindustri. Nøttveit understreker at biogassanlegget er avhengig av å få til et godt samarbeid mellom:

 

  • kommuner og andre offentlige aktører som etterspør fornybar energi
  • interkommunale renovasjonsselskap for tilgang til matavfall og andre aktuelle substrater
  • sjømatnæringa
  • landbruket
  • ENOVA, for investeringsstøtte til anlegget

Data og gass

Samtidig som at Lista biogass AS bygger sitt anlegg ute i Lista fly- og næringspark, arbeides det med planer om å etablere sentre for datalagring i samme område. Disse etableringene skjer ikke uavhengig av hverandre. Det finnes interessante synergier mellom datalagring, biogassproduksjon og andre produksjoner.

Anlegget er planlagt ferdig våren 2020.

Lista biogass AS

Stiftet: 20. juni 2018
Eiere: Harry Nøttveit, daglig leder, Helge Mikalsen, John Våge, August Fjeldskår, Per Gunnar Andersen og Arne Mikalsen.

Kontakt

Liv Birkeland
Lister Nyskaping
Tlf: +47 930 56 787

Les mer om fornybar energi