Hvert år tømmer Nærings- og fiskeridepartementet lokalene og de ansatte reiser ut i landet på bedriftsbesøk. Til Lister kom en delegasjon på 6 personer, etter invitasjon fra Flekkefjord kommune og Lister Nyskaping. De besøkte flere bedrifter og deltok på et møte med overskrifta «Næring møter forskning».

På bildet til høyre er det Vidar Birkeland og hans sønn Ståle André som har omvisning på anlegget for brunaure i Lundevann. Fra venstre med oransje vester er fra departementet: Geir Bjarte Sætre, Marte Ludvigsen, Andreas Stokseth, Anne Kristine Arnhold og Cecilie Dueled. (Trykk på bildet for større.)

Ved ankomst Flekkefjord mandag 9. april 2018 ble de besøkende fra Nærings- og fiskeridepartementet ønsket velkommen av næringssjef i Flekkefjord Hans-Egill Berven. Første stopp var et møte på Byggeskikksenteret med innlegg fra tre bedrifter:

 • Idefabrikken ved Harald Gundersen. Deres produkt LOKE er helhetlig overvåkningsløsning for akvakulturnæringa. Utviklet i nært samarbeid med Grieg Seafood og etter innspill fra flere selskap. Gode relasjoner til Frauenhofer-instituttet i Tyskland etter samarbeid over flere år.
 • Cyanotope ved Isaline Herrada og Jeff Schnell. En oppstartsbedrift innen bioteknologi. Vil etablere analysetjenester i regionen og utvikle nye løsninger og produkter. Deres første produkt, Cyanogrow, et isotopmerket vekstmedium til bruk i forskning.
 • ITec Solutions ved Svein Krossli og Vidar Trydal. Biomassemåler BIO3000 for atlantisk laks, for bedre overvåking av vekst og fôring og mer nøyaktig data for rett slaktetidspunkt. Produktet har stor interesse i næringa og selskapet forventer å profittere på å være tidlig ute med et godt produkt. Samtidig er det krevende å være tidlig ute og måtte gjennomleve alle «barnesykdommene». Vektla samarbeid med Marine Harvest lokalt i Flekkefjord for uttesting av produktet. BIO3000 også brukt til overvåking av villaks i Sira-Kvina.

Etter dette dro vi til bedriften Parat hvor vi møtte daglig leder Yngve Halvorsen og teknisk leder Martin Løvland. Informasjon om deres ulike kjeler og varmløsninger for forskjellige næringer og anvendelser. Viktige tema var GIEK, internasjonale markeder og hvordan bedriftens produkter og løsninger bidrar til redusert energiforbruk og omstilling til fornybar energi. Omvisning i produksjonshall der vi så store kjelekonstruksjoner bli til, beregnet for både maritim og landbasert bruk, for fyring med både fiskeolje og høyspent elektrisitet.

Daglig leder Jan Rune Åsly tok imot oss på rørleggerbedriften IPC. Bedriften har omtrent 70 % av sin omsetning fra marine næringer og har særlig kompetanse innen landbaserte anlegg. Jan Rune vektla tett samarbeid og oppfølging av kundene for å kunne levere og utvikle de produktene som en bransje i rask vekst og endring trenger. Under omvisning i verkstedet fikk vi inntrykk av hvordan store plastrør-konstruksjoner sveises og settes sammen.

Vidar Birkeland og hans sønn Ståle André tok imot oss ved Lundevann for å vise hvordan han har etablert et anlegg for produksjon av lokal brunørret. Vidar fortalte om en lang prosess for å få tillatelse, om møte med myndigheter og viktigheten av å ha utholdenhet, knytte til seg kompetanse og samarbeide med andre. Det er søkt om å utvide konsesjonen som per nå er på 100 tonn biomasse, men søknad er avslått med begrunnelse i føre var-prinsippet. Den første fisken fra anlegget skal etter planen tas ut til sommeren (ca august). Dette blir omtrent 5 tonn, ifølge Vidars forventninger. Fisken slaktes og omsettes lokalt, i samarbeid med Norsk ørret, som har konsesjon for produksjon av brunaure (650 tonn biomasse) i Sirdalsvann.

Det var omtrent 30 deltakere på møtet «Forskning møter næring» på Grand hotell i Flekkefjord på kvelden. Bedrifter helt fra Arendal og Evje møtte. Disse hadde innlegg:

 • Innakva – satsing på marine næringer i Lister. Ved Liv Birkeland fra det regionale næringsselskapet Lister Nyskaping AS
 • Etablering av blåskjelldyrking i Fedafjorden. Ved Steven Treland.
 • Mulighetsstudie for Sørlandskysten. Ved Øyvind Kaste, NIVA
 • Bygging av virksomheter og utvikling av ny næring – samspill med myndighetene. Ved Andreas Lindhom fra Fjordservice Flekkefjord.
 • Master i kystsoneøkologi. Ved Dag Olav Andersen, leder ved institutt for naturvitenskaplige fag ved UiA.
 • Blått kompetansesenter SØR. Ved Jan Atle Knutsen, HI Flødevigen.

Viktige poeng fra diskusjon og innlegg:

 • Kommunenes nøkkelrolle som tilrettelegger for «blå vekst» gjennom sin arealforvaltning (les: kystsoneplan).
 • Samspillet mellom næring og forsknings- og kunnskapsmiljø.
 • Behovet for infrastruktur og fasiliteter i Lister for videre utvikling og innovasjon i akvatiske produksjoner (les: Akvalab Lister). Samarbeid om Blått kompetansesenter må resultere i dette.
 • Bærekraftig forvaltning av våre verdifulle naturressurser.

Stolt Sea Farm Turbot i Kvinesdal var første post på programmet torsdag 10. april. Bedriften produserer piggvar og drar nytte av spillvarme fra nabobedriften Eramet (silikomangan). Dette reduserer kostnader til oppvarming og pumping av sjøvann. Samtidig er det flere utfordringer med hensyn til mengde og forutsigbarhet for varme til piggvar-produksjonen. Nina Risnes Olsen og Arnt Magnus Larsen viste oss rundt på anlegget. Daglig leder Johnny Anker Strømland fortalte om historien for etablering av industri, kombinasjonen med matproduksjon, hvordan bedriften i dag arbeider med å øke salg i lokalt og skandinavisk marked, erfaringer med å tilhøre et internasjonalt konsern og tanker om samspillet mellom energi, industri og matproduksjon. Næringssjef i Kvinesdal Liv Øyulvstad understreket potensialet som finnes i kommunen i forbindelse med tilgang til fornybar energi, allerede etablert næringsliv og arealer med stort potensial.

I Farsund møtte vi Kjetil Frøyland fra Aegir havbruk. Etter en kort omvisning i deres lokaler på Farøy fortsatte vi med et møte på Husan. Der var næringssjef Patricia Hartmann vertskap og vi kom blant annet inn på kommunens rolle som tilrettelegger for vekst i marine næringer og behovet for samarbeid på tvers av kommunegrensene. Kjetil kom med et konkret innspill til departementet, som Andreas Stokseth ønsket å bidra til nærmere avklaring på.

På Hausvik industriområde i Lyngdal ble departementet presentert for bedriften Landbasert akvakultur Norge og ulike trinn i produksjonen av rognkjeks. Her traff vi igjen Andreas Lindhom, som gjennom selskapet Norsk oppdrettsservice AS i 2016 fikk Fiskeridirektoratets miljøpris for utvikling av produksjon av nettopp denne «lusespisende» arten. Omsetninga fra produksjon av rognkjeks er nasjonalt den nest største (produksjon av laks er størst). Andreas hadde en omvisning på anlegget for levendelagring og fortalte om hvordan de i selskaper som Skalldyr Norge, Fiskelaget og Fjordservice Flekkefjord arbeider med å øke både kvaliteten og verdien av fisk og skalldyr. Det er et nybrottsarbeid der blant annet møte med regelverk og bestrebelser etter å drive lovlig og seriøst bidrar til mye ekstra-arbeid, kostnader, frustrasjon og hindringer. Departementet fikk nærkontakt med den piggete trollkrabba og smaken av fersk reke.

Bygging av restauranten Under er et prosjekt som har skapt stor internasjonal interesse. Gaute Ubostad tok imot oss på Lindesnes havhotell og fortale om utviklinga av ideen, planene som foreligger og det konkrete arbeidet som pågår. Her bidrar et bredt spekter av aktører, alt fra arkitektkontoret Snøhetta og forskningsinstitutt som NIBIO, NOFIMA og Havforskningsinstituttet til lokale entreprenører og ulike leverandører. Prosjektet har store ambisjoner på mange felt, også når det gjelder kunnskapsformidling, gastronomi og gjestenes opplevelse av det marine økosystemet. Under vil tiltrekke seg internasjonale gjester med stor kjøpekraft. Dette kan ha store ringvirkninger dersom regionen som heilhet evner å utvikle og utnytte mulighetene. Samarbeid er avgjørende. Gaute er også opptatt av at Under skal ha en funksjon for allmennheten i å øke kunnskapen om og interessen for livet i havet, lokale ressurser, bærekraft og «de store sammenhengene». «Barnas Under» er en del av dette, og man leter nå etter samarbeidspartnere og støtte for å realisere konseptet.