Bedrifter i regionen har etterlyst forum for samarbeid og fysiske samarbeidsplattformer for akvakultur-produksjoner, fiskeri og sjømat. Dette var bakgrunnen for at lokale aktører våren 2016 tok initiativet til å lage en akvatisk gründerlab.

Nå har Endre Glastad, Rune Vatland og Andreas Lindhom etablert selskapet Akvalab Lister AS. Sammen med offentlige og private aktører arbeider de med å realisere en infrastruktur i regionen hvor gründere, etablert næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner kan utforske nye produksjoner og få kunnskap om livet i både saltvann og ferskvann.

Akvalab Lister AS vil tilby et bredt spekter av muligheter for undervisning, demonstrasjon, forskning og innovasjon. Det vil skje gjennom å kombinere nyinvesteringer og eksisterende infrastruktur. Og utvikle tette og gode partnerskap med næringsliv og det offentlige.

Alle som har en idé om å dyrke havet eller produsere fisk og skalldyr, skal få muligheter til å teste ut sine ideer.

Andreas Lindhom, initiativtaker for Akvalab Lister

 

Kontakt

Jørgen Tjørhom
Prosjektleder 

Mobil: 913 12 402

Akvalab Lister i Lyngdal

På Hausvik industriområde er det etablert et anlegg for levendelagring av skalldyr. Her kan Akvalab Lister tilby fasiliteter for utviklingsarbeid med hummer, sjøkreps, taskekrabbe, trollkrabbe og dypvannsreke. Sjøvann hentes fra 90 meters dyp i Rossfjorden.

Anlegget på Hausvik har Landbasert akvakultur Norge AS som nærmeste nabo. Her ligger det til rette for et praktisk og driftsretta miljø for testing og utvikling innen landbasert produksjon og lagring av saltvannsarter.

 

Akvalab Lister i Farsund

I Farsund vil Akvalab Lister etablere seg i Havnegaten, i området mellom Sjømannshjemmet og Brøvig-bygget. Her skal det oppføres en ny bygning som skal romme hensiktsmessige FoU-fasiliteter. Den sentrale beliggenheten og samspillet med aktiviteter og virksomheter i nærheten, legger til rette for besøk fra publikum og involvering fra ulike miljø. Med andre ord vil Akvalab Lister i Farsund ha et tydelig utadretta preg og fungere som lett tilgjengelig visningsarena for marint liv og marine næringer.

Rent teknisk skal Akvalab Lister i Farsund bygges opp med flere separate avdelinger. På denne måten er det mulig å gjennomføre et godt smittehygienisk regime og samtidig kunne jobbe dedikert på flere spesifikke arter/kulturer samtidig og på forskjellige stadier/utviklingstrinn:

  • Stamfisk
  • Inkubering
  • Startfôring
  • Laboratorier

Det er ønskelig med flere seksjoner for hver av disse stadiene, inkludert seksjoner med laboratoriefasiliteter. Dermed er det mulig å drive test- og utviklingsarbeid på flere forskjellige arter samtidig.

Les mer: Konkrete gründerlab-planer (artikkel i Farsunds Avis, 15. april 2016)

I tillegg til lokale virksomheter og gründere vil dette tilbudet være aktuelt for studenter fra universitet og høgskoler samt elever i videregående skole.

Akvalab Lister i Flekkefjord

Fasilitetene på Abelsnes i Flekkefjord skal ha et mer produksjonsrettet preg og i mindre grad være åpent for publikum. Virksomheten skal etableres i et industribygg som Flekkefjord kommune eier og stiller til rådighet.

Mens man i Farsund jobber med flere produksjoner i svært små test-volumer, vil Akvalab Lister i Flekkefjord dreie seg om færre arter, men da i større volum. Her vil en kunne arbeide videre med arter og verdikjeder som har vist seg lovende i første stadium i Farsund. Aktiviteten i Flekkefjord handler om å utvikle dette til noe som kan vise seg gjennomførbart i kommersiell skala.

Av hensyn til smittehygiene skal de ulike avdelingene være tydelig adskilt. Det vil være en avdeling for hver av de følgende aktivitetene/funksjonene:

  • Yngel
  • Påvekst
  • Laboratorium
  • Utstyrslager
  • Testtank-avdeling

Denne utforminga gjør at kun en aktør om ganga kan benytte seg av de ulike avdelingene. Dette er valgt ut fra antatt behov og for at anlegget skal være tilnærmet størrelse og omfang som ligner kommersiell produksjon.

Ut fra at anlegget i større grad gjenspeiler situasjonen i en kommersiell produksjon, vil leverandørindustrien ha særlig interesse i å være tilstede i Akvalab Lister sin virksomhet på Abelsnes i Flekkefjord.

Utleie og drift

Etablerte virksomheter, bedrifter i oppstartsfasen, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, gründere, studenter og andre kan leie seg inn hos Akvalab Lister. Tilbudet er enda noe begrenset da bare anlegget i Hausvik er i drift, men i løpet av 2018 og 2019 er planen å ha fasiliteter også tilgjengelige i Flekkefjord og Farsund.

Akvalab Lister vil ha en differensiert prisstruktur der det skal være særlig gode leievilkår for nyoppstartede virksomheter, gründer og studenter. Det kan også knytte seg tidsbegrensninger til disse vilkårene, for eksempel at det tilbys særlig gunstig leie i de første måneden av leieforholdet.

 

Les mer om hovedprosjektet Innakva