Fra høsten 2018 starter Universitetet i Agder (UiA) en ny master i kystsone-økologi. Dette er en sterk satsing fra universitetets side og vil tiltrekke internasjonale studenter og bidra til utvikling av marine næringer i landsdelen.

Gjennom å være et bindeledd mellom universitetet og marine næringer, har Lister Nyskaping bidratt til realisering av dette nye studiet. – Et fortsatt godt samarbeid med UiA og andre forsknings- og kompetansemiljø står høyt på agendaen hos oss, sier Liv Birkeland, prosjektleder for den marine satsingen.

Nasjonalt får havbruk stadig større oppmerksomhet som en av framtidas viktigste næringer. Det er politiske målsetninger om at den blå verdiskapingen skal mangedobles i løpet av de neste tiårene.

  • Hvordan vil dette påvirke Sørlandet?
  • Hvilke aktører er rigget for vekst hos oss?
  • Hvilke produksjoner er det snakk om?
  • Og hvordan kan vi sørge for at veksten skjer på en forsvarlig og bærekraftig måte?

Dette er spørsmål som ligger til grunn for Lister Nyskaping sitt arbeid med marine næringer.

Skjulte skatter

Styret for UiA var i juni 2017 på Pinnen. Det er en lokalitet ved Hidra i Flekkefjord hvor Marine Harvest produserer laks. Foto: Liv Birkeland

At det finnes en oppdrettsnæring på Sørlandet er for mange en godt bevart hemmelighet. Det er riktignok ikke så mange aktører, men like fullt et nettverk av bedrifter som kjennetegnes av stor innovasjonsevne, god fiskehelse og solide resultater.

Innen oppdrett av laks har vi selskap som Norwegian Royal Salmon og Marine Harvest som holder til i henholdsvis Farsund og Flekkefjord. Mindre aktører er Hellesund fiskeoppdrett, Korshavn havbruk og Sørvestlaks, som driver på lokaliteter i Lillesand, Lyngdal og Farsund.

Landbasert fiskeoppdrett er representert med piggvarprodusenten Stolt Sea Farm i Kvinesdal. Denne bedriften er en pioner av internasjonalt format.
Nasjonalt bemerket har Norsk oppdrettsservice på Abelsnes gjort seg, som DNs nasjonale gasellevinner i 2016. Flekkefjords-bedriften produserer rognkjeks, noe som også nykomlingen Landbasert akvakultur Norge har startet opp med i Lyngdal kommune.

En annen nykommer er Norsk ørret, som har etablert seg med oppdrett i Sirdalsvann. Altså en ferskvannsproduksjon med ambisjoner om 650 tonn av lokal ørret i løpet av noen få år.

Mål: Øke verdiskapingen i marine næringer på Agder gjennom satsing på bærekraftig næringsliv, kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon, samt stimulere til økt forbruk av lokal fersk fisk og sjømat. Delmål: Stimulere til innovasjon og kunnskapsutvikling gjennom forskning og kompetansedeling. Delmål: Opprettholde og utvikle bærekraftige kystøkosystemer som grunnlag for verdiskapingen i marine næringer.

VINN AGDER 2015-2030 – Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Bygge kunnskap og kompetanse

Skisse av startfôringsanlegg med vannrensesystem. Ill: AKVAgroup

For å følge opp den veksten og satsingen vi ser i den marine sektoren, er det viktig å ha tunge kunnskapsmiljø med. Dette for å sikre kvalitet i produksjonene, men ikke minst også for at næringa utvikler seg på en bærekraftig måte.

– Sørlandet har unike vannressurser, både når det gjelder ferskvann og saltvann. Det er avgjørende at disse forvaltes klokt, slik at vi kan få til en langsiktig og bærekraftig bruk, uttaler Trond Rafoss, leder av styringsgruppa for prosjektet Marin klynge. – Nettopp derfor er UiA sitt masterprogram innen kystsone-økologi viktig og en ressurs for den videre utviklinga av næringa. Samtidig er jeg opptatt av at problemstillinger i næringa tydelig skal prege både masteren og ellers marin forskning hos UiA og hos andre forskningsaktører på Sørlandet, legger Rafoss til.

Lenke til video om UiAs studie i kystsoneøkologi

Utklekking og utprøving

Nyklekt trollkrabbe. Foto: Andreas Lindhom

– Alle som har en idé om å dyrke havet eller produsere fisk og skalldyr skal få muligheter til å teste ut sine ideer. Dette sier Andreas Lindhom, gründer i Norsk oppdrettsservice og en av initiativtakerne til Akvalab Lister. Sammen med investor Endre Glastad og forretningspartner Rune Vatland er han pådriver for å etablere en forsknings- og utviklingsinfrastruktur i regioenen. – Det kan ikke være opp til hver eneste gründer og hvert eneste selskap å betale i dyre dommer for utstyr, nødvendige tilllatelser og andre ting som er nødvendig for å utvikle nye produksjoner, utdyper Lindhom.

Ut fra det private initiativet han har tatt sammen med Glastad og Vatland, ønsker de å utvikle et langsiktig samarbeid med andre private og offentlige aktører. Målet er å få på plass en infrastruktur med nødvendige tillatelser som kan tilbys til en overkommelig pris. Dette vil stimulerer til mer forskning og utvikling for verdiskaping knyttet til hav- og vannressurser.

Gjennom Akvalab Lister vil en også bidra til at det skapes felles arenaer der ansatte i forskjellige virksomheter, gründere, studenter, forskere kan møtes for kunnskapsutveksling og kompetansebygging. Det er mange eksempler i Lister på at at nettopp samarbeid og deling er avgjørende for økt fart og bedre kvalitet i slikt utviklingsarbeid.

Les mer: UiAs master i kystsoneøkologi

Akvalab Lister skal ha en organisering og oppbygging slik at det også hos et bredere publikum bidrar til økt oppmerksomhet og interesse for marine økosystemet og bærekraftig forvaltning og verdiskaping basert på ressurser hav og ferskvann.

For mer informasjon eller innspill, kontakt prosjektleder i Lister nyskaping, Liv Birkeland (930 56 787).