Mandag 27. mars 2017 møttes 36 deltakere i Flekkefjord til seminar om taredyrking. Det var et bredt sammensatt program som tematisk varierte fra praktiske problemstillinger i dyrking av tare til konsesjonssøknader, lovgivning og nettverk for dyrkere.

Flekkefjords ordfører Jan Sigbjørnsen åpna seminaret ved å ønske velkommen til Hollenderbyen og gi et historisk innblikk i hvor sentralt marine næringer har vært for byens utvikling. Kanskje tarenæringa vil spille en viktig rolle i framtida? Sigbjørnsen understreket at kommunen er interessert i å legge til rette for dette og andre produksjoner basert på ressursene i havet.

Lokal gründerbedrift

Trond Rafoss SeaweedProduction innledet med hvordan dyrking av tare kan gi svar på store spørsmål som:

  • møte globalt behov for mat og energi
  • redusere eutrofiering av hav
  • bedre tilgang til næringsstoff for plantevekst i landbruket

SeaweedProduction sin visjon er å øke produksjon av biomasse i havet og samtidig bedre miljøstatus. Selskapet begynte arbeidet med å finne egnede arealer for ca. 2,5 år siden. Første tiltak var møte med fiskere. Viktig å ikke skape konflikter. Det samme gjelder turistinteressene, der tareanlegg kan spille en positiv rolle. Har søkt konsesjon for en lokalitet i Hidrasundet. Er etter vel 2 år enda ikke kommet i mål med dette.

SeaweedProduction har arbeidet med å utvikle dyrkingsteknikk og –utstyr. Daniel Danielsen fortalte om erfaringer fra småplanteproduksjon og «påsåing» av småplanter på tau. Det overordna målet er å få ned kostnadene og utvikle et rasjonelt system med stor kapasitet.

Les intervju med Daniel Danielsen og Trond Rafoss i Avisen Agder, i forbindelse med seminaret: Plattformer kan blir tare-gartneri

Til kommuneplanen i Farsund har SeaweedProduction spilt inn et ønske om et større areal (1000 dekar) til dyrking av makroalger. Dersom dette går igjennom, vil Farsund være den første kommunene i landet med et slik areal i kommuneplanen. Farsundsordfører Arnt Abrahamsen kommenterte status på denne prosessen. Det er vanskelig å finne området hvor en ikke kommer i konflikt med andre interesser. Fiskeridirektoratet har kommet med innsigelser til det foreslåtte arealet og saken er nå sendt til mekling.

SeaweedProduction har brukt mye tid de siste årene på å kartlegge tare-bestand i Lister. Har hatt dialog med Hortimare når det gjelder å finne godt mor-materiale.

Trond Rafoss og Daniel Danielsens presentasjon

Den store oppdrettsaktøren

Harald Sveier er utviklingsdirektør i Lerøy og samtidig daglig leder i Ocean Forest AS. Sistnevnte er et samarbeid mellom Lerøy og Bellona. Lerøys motivasjon for å arbeide med makroalger er å utvikle en mer bærekraftig marin matproduksjon. Selskapet har totalt omkring 3500 ansatte, omsetter årlig for 17,3 mrd NOK og produserer 165 000 tonn fisk i sine anlegg.

Ocean Forest har konsesjon for dyrking av makroalger på to lokaliteter i Hordaland: Rongøy og Flatøyflu. Begge disse ligger tett ved Lerøys oppdrettsanlegg. Den opprinnelige tanken er at taren skal bidra til å fange opp næringsstoffer fra fiskeoppdrettet og at en utvikle IMTA gjennom å introdusere flere arter i produksjonssystemet. IMTA-konseptet er imidlertid noe som Harald Sveier mener at næringa i praksis ikke kan få til. Dette er begrunnet i at dette øker kravet til areral og at samfunnet ganske enkelt ikke tillater at så store, sammenhengende arealer beslaglegges.

Ocean Forest har testa ut to ulike metoder for utsetting av småplanter:

  1. Dyrkingstau dyppes i en suspensjon av «stiklinger». Disse klistrer seg til tauet og tauet settes direkte ut i sjøen.
  2. Småplantene dyrkes fram på spoler med hyssing. Denne hyssingen spinnes så rundt et bæretau som settes ut i sjøen. Denne metoden gir ifølge Harald Sveier sine erfaringer bedre kontroll over hva man setter ut i havet.

Taren har sin hovedvekstsesong om vinteren. Høstes om våren. Ocean Forest dyrker sukkertare og butare på sine lokaliteter.

Harald Sveier vektla at det er krevende å utvikle nye produksjoner og verdikjeder. Her må markedssida og prosesseringsindustrien vokse parallelt med at produksjonen av tare-råvare utvikler seg. Tare er en interessant råvare som kan resultere i flere produkter.

Utviklingsarbeidet og innovasjonene som må til for å lykkes med å etablere ei tarenæring forutsetter åpenhet og samarbeid mellom aktørene. Sveier understreket at vi må lære av hverandre og at de ulike produsentene ikke er konkurrenter: «Mine konkurrenter er ikke tareanlegg, men produsenter av ku og kylling!»

Bedrift med nøkkelrolle

Job Schipper er daglig leder i den nederlandske bedriften Hortimare. Per i dag har de et team på 10 personer. Selskapet tilbyr oppformeringstjenester til taredyrkere i Norge. Det er krav om at kun stedegne arter benyttes. I praksis betyr det at Hortimare mottar mor-planter og lager suspensjoner av gametofytter. Disse påfører dyrkerne sjøl på tau, bånd, tekstiler eller annet materiale som taren dyrkes/forankres på. Alternativ dyrker Hortimare fram ferdige spoler med tynnere tråd der stiklingene allerede har festa seg.

Schipper har bakgrunn i sortsforedling innen landlevende kulturplanter. Han er opptatt av potensiale som ligger i tradisjonell avlsmetodikk, slik som F1-hybridisering. Hortimare har gjort noen forsøk med dette og oppnådd interessante resultat.

Billig og enkel oppbevaring av makroalger etter høsting og fram til prosessering er et annet felt Hortimare har eksperimentert med. Melkesyrenæring kan være ei løsning. Taren konserveres uten tilsetningsstoffer. Det er kun sukkerarter som brytes ned. Andre interessante forbindelser ser ut til å være intakt.

Teknisk løsning for offshore dyrking

I samarbeid med SeaweedProduction har engineering-selskapet CoreMarine utviklet det tekniske konseptet for en tarerigg. OSS (Offshore Seaweed System) er designet for industriell dyrking av tare, i stor skala og i tøft klima. Riggen er konstruert slik at den automatisk vil senkes flere meter under havflata når vind- og bølgeforhold tilsier det. Øyvind Johnsen fra CoreMarine understreket også at konstruksjon og materialer er valgt ut fra at riggen skal ha en dynamisk og fleksibel bevegelse i vannmassene. Anlegget skal «jobbe med bølgene».

En av spesifikasjonene til SeaweedProduction er at OSS skal være relativt rimelig og kunne oppskaleres. På seminaret ble prinsippet for riggen illustrert med ei sammenhengende line som kan være opptil 1000 m lang. Johnsen arbeider nå med å utvikle et anlegg med samme funksjonalitet, men der arealet har en mer kvadratisk utforming.

Konsesjonsprosess

Lisa Marie Haug fra Fiskeridirektoratet region Sør (kontorsted: Egersund) orienterte om prosessen knyttet til akvakulturtillatelser. Det er Nærings- og fiskeridirektoratet som har myndighet til å gi tillatelse etter akvakulturloven. I de fleste tilfeller er denne myndigheten delegert til fylkeskommunene. Når det gjelder søknader om tillatelse til dyrking av makroalger, er det imidlertid departementet sjøl som behandler disse. Det betyr blant annet at en eventuelle klage vil måtte behandles i kongelig statsråd.

Haug anbefalte at søknaden kun gjelder for de artene som en faktisk har tenkt å dyrke. Søknadsprosessen vil nødvendigvis gå saktere dersom veldig mange arter er oppført. Hun poengterte også at dersom det skal dyrkes på areal større enn 100 dekar, vil det bli stilt særlige vilkår. Det handler om miljøundersøkelse og -overvåkning. Tillatelsen vil da gis med tidsbegrensning på 10 år, med mulighet til å søke om forlengelse.

Fiskeridirektoratets rolle i behandling av søknad om akvakulturtillatelse er å vurdere denne opp mot fiskeriinteresser i området.
I diskusjonen i etterkant av innlegget ble det fra næringssjefen i Flekkefjord, Hans-Egill Berven understreket viktigheten av at de ulike etatene snakker sammen. Da vil prosessen kunne gå raskere og bli mer rasjonelt.

Tidsbegrensede tillatelser på anlegg over 100 dekar ble problematisert. Hvem vil investere store summer i anlegg og produksjon som muligens må stenge ned etter 10 år? En annen frustrasjon fra dyrkersida handla om at det er mange ulike sektormyndigheter som skal vurdere søknaden. Selv om de fleste er enige, så vil nei fra en myndighet betyr at søknaden avslås.

Vurdering opp mot forurensningsloven

Det er fylkesmannens oppgave å behandle søknad om akvakulturtillatelse etter forurensningsloven. Bjørn Stokke fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fortalte at det per i dag ikke eksisterer tydelige retningslinjer ei heller mye erfaring for behandling av tare-konsesjoner. Derfor er det opp til det enkelte fylkesmannsembete å utvikle sin praksis og gjøre sine vurderinger. Dette gjøres selvsagt i dialog med embedet i andre deler av landet.

For å behandle søknader om makroalge-anlegg opp mot forurensningsloven er en altså avhengig av å gjøre vurdering rundt miljøeffekt og føre var-prinsippet og andre element i Naturmangfoldloven. På grunn av mangel på erfaringer og kunnskap, oppfordra Stokke søkere til å opplyse søknaden så godt som mulig. Generell informasjon og forskningsresultater er av interesse og kan bidra til at saksbehandlinga går raskere.

Trond Rafoss understreket at taredyrkingsanlegg i hovedsak har positive effekter på miljøet. Det handler for eksempel om motvirkning av eutrofiering gjennom opptakt av næringssalter, sammenkobling av næringsskjeden fra hav til land, binding av karbon gjennom fotosyntesen, nye interessante habitat osv. Rafoss var derfor kritisk til at fylkesmannen i behandling av slike søknader velger å problematiserer potensiell negativ miljøeffekt. Bjørn Stokke hadde forståelse for synspunktet, men understreket at fylkesmannen i den aktuelle søknaden for anlegget i Hidrasund, også hadde påpekt potensialet for positive effekter.

Positive og negative sider

Kasper Hancke fra NIVA gikk mer inn i detaljer på hvilke miljøpåvirkninger taredyrking kan ha. Positive effekter er opptak av næringsstoffer og CO2, økt primærproduksjon (makroalger har svært rask vekst sammenligna med landplanter) og biodiversitet. På den andre sida kan dyrking av tare potensielt føre til at andre arter får begrensa tilgang til næringsstoffer, at det utvikler seg en uønsket økologisk tilstand, mangel på oksygen, spredning av sjukdommer og arealkonflikter.

Taredyrkingsarbeid i Norges vel

Over flere år har Norges vel engasjert seg i utviklinga av taredyrking som næring i Norge. Organisasjonene har særlig sette på produksjon- og omsetningssystemer for tare beregnet for humankonsum. Prosjektleder Marit Gjerstad orienterte om dette. Det er nå flere gode initiativ i Norge, men Marit etterlyste en masterplan for algenæringa. Hun gjorde også oppmerksom på at Val videregående skole har et nettbasert kurs om dyrking av makroalger.

NB! Sjekk nettstedet Algenytt.no, som Marit Gjerstad har ansvar for.

Sol og smak av tare

Siste stopp på seminaret var Abelsnes der vi så på butare fra Seaweed Productions tester. Vi fikk også en omvisning i Norsk oppdrettservice sitt anlegg for oppdrett av rognkjeks.

Stor takk til alle innledere og engasjerte deltakere! Har du spørsmål knyttet til arrangementet eller innspill til Lister nyskapings koordinerende arbeid med utvikling av taredyrking på Sørlandet, ta kontakt med prosjektleder Liv Birkeland (mobil: 930 56 787)

Seminaret ble arrangert Lister nyskaping AS med støtte av: