God tilgang til kunnskap. Muligheter for å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er avgjørende for videre vekst i marine næringer.
Prosjektet Marin klynge vil bidra med gode møteplasser for bedrifter og aktuelle forskningsmiljø. På den måten kan en sammen finne fram til sentrale problemstillinger og finne måter å belyse og løse dem på. Det kan resultere i alt fra spennende bachelor- og master-oppgaver til større EU-finansierte forskningsprosjekt.

I prosjektet Marin klynge ønsker vi å bygge en sterk forbindelse mellom bedriftene og aktuelle forskningsmiljø. Særlig vårt lokale universitet, UiA, som har kompetanse innenfor flere aktuelle felt, alt fra marinbiologi til innovasjonsprosesser og næringsutvikling.
Leder for institutt for naturvitenskaplige fag, Dag Olav Andersen (bildet), er medlem i styringsgruppa for Marin klynge, noe som tilfører prosjektet veldig viktig kunnskap og et verdifullt kontaktnett.
Havforskningsinstituttet, Flødevigen, NIVA og Center for Costal Research (CCR) er andre kunnskapsmiljøer som vil spille en avgjørende rolle for utviklinga av marin næring på Sørlandet. Ved å ta i bruk kunnskap og sammen søke etter løsninger på utfordringer i næringa, kan vi styrke virksomhetene og øke verdiskapinga samtidig som ressursgrunnlaget forvaltes på en bærekraftig måte.

Katalog med FoU-tema

Næringslivet er velkommen til å melde inn til Marin klynge spørsmål og problemstillinger det er behov for mer kunnskap om. Det vil også bli arrangert møter der bedrifter og akademia møtes for å diskutere det samme. På denne måten vil vi utvikle en oversikt, en «katalog» over spennende tema.
I prosjektet vil vi også aktivt søke samarbeid og partnere som kan være interesserte i å jobbe med disse ulike problemstillingene.