Som første selskap på strekninga svenskegrensa-Bergen, har SeaweedProduction AS fått tillatelse for etablering av anlegg for dyrking av tare. Lokaliteten ligger i Hidrasund i Flekkefjord kommune. Daglig leder Trond Rafoss opplyser at tillatelsen gjelder for flere arter, men at selskapet i første rekke vil konsentrere seg om sukkertare og butare.

Liv Birkeland, Lister Nyskaping 9. august 2016

SeaweedProduction AS har konsesjon for dyrking av tare i Hidrasund i Flekkefjord kommune.

SeaweedProduction fått en tillatelse som gjelder 120 dekar og en produksjon på opptil 1000 tonn tare årlig. (Se grønn runding på kartet). I vedtaket heter det:

Etter en helhetsvurdering har Nærings- og fiskeridepartementet besluttet at Seaweed Production AS gis tilsagn om tillatelse til akvakultur av omsøkte makroalger ved lokaliteten Guleodden i Hidrasund i Flekkefjord kommune.

Kysten er klar

Det kom ikke inn noen innsigelser da søknaden om tare-konsesjon ble lagt ut til høring i Flekkefjord kommune i september 2016. En del spørsmål er blitt avklart i prosessen, noe som har ført til at Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder stiller seg positive til aktiviteten.

Drahjelp

«Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet med Lister nyskaping i Makroalge-prosjektet, sier Trond Rafoss. Og konsesjonen muliggjør at vi nå kan drive et enda bedre test- og utviklingsarbeid.» Vekstsesongen for tare er i vinterhalvåret, fra oktober og fram til høsting i mai eller begynnelsen av juni. Sammen med CoreMarine AS arbeider selskapet med å utvikle rasjonelle løsninger for heile dyrkings- og høstingsprosessen.

For å finne neste tare-konsesjon må vi heilt til Austevoll ved Bergen. Her har oppdrettsgiganten Lerøy to konsesjoner. Sammen med Bellona har selskapet etablert Ocean Forest, med ambisjoner om å dyrke og høste store mengder biomasse fra havet. Teknisk leder i Lerøy Harald Sveier opplyser at de våren 2017 høsta 40 tonn sukkertare på et 27 dekar stort sjøareal. Videre omsetning og bruk av dette råstoffet er imidlertid en stor utfordring for Ocean Forest, SeaweedProduction og de andre titalls selskapene som utvikler taredyrking i Norge idag. Også Ocean Forest deltar i Lister nyskapings makroalge-prosjekt.

Bygge verdikjeder

«Dyrking av tare har en åpenbar nytteverdi når det gjelder å ta opp næringsstoffer fra sjøen og binde karbon. På den måten motvirkes to store miljøproblemer, nemlig autrofiering og forhøyning av CO2-innholdet i atmosfæren,» sier Trond Rafoss. «Utfordringa ligger i å bygge verdikjeder som sikrer en god anvendelse av dette råstoffet, enten det utnyttes som fôr til husdyr eller i fiskeoppdrett, som råstoff i farmasøytisk industri eller til energi.»

Fylkeskommunen i Vest-Agder skriver i tillatelsen:

Dyrking av makroalger representerer en ny næring det er begrenset erfaring med i Norge. Dette innebærer at kunnskapen om eventuelle konsekvenser for det omkringliggende miljø på noen områder er mangelfull. Praktisk erfaring med taredyrking vil kunne bidra til å bygge opp denne kunnskapen. Den omsøkte virksomheten innebærer verken tilføring av fôr eller kjemikalier. Det tillates kun utsett av arter som forekommer naturlig i området.

SeaweedProduction har ambisjoner om å bidra til utvikle en produksjon og ei næring med positiv effekt på både klima og miljø og som samtidig er med på å løse problemer knyttet til fôrtilgang og bærekraftig matproduksjon.